@COAC:CANVIS LEGISLATIUS: CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I ALTRES QÜESTIONS QUE AFECTEN LA CONSTRUCCIÓ


El passat divendres 5 d’abril, el Consell de Ministres va aprovar un seguit de mesures i Reials Decrets d’especial rellevància per al sector de la construcció i la majoria dels quals ja han estat publicats al BOE.
Certificació energètica dels edificis
Pla Estatal de l’Habitatge 2013-2016
Modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE)
Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana (pendent de la seva tramitació parlamentària)
Aquests canvis s’emmarquen dins el Pla Integral de l’Habitatge i el Sòl, endegat pel Govern espanyol.