Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i Plans especials de protecció

Document en pdf

Els objectius bàsics d’aquestes directrius han estat:

Establir els conceptes bàsics de tipologies, categories, nivells i altres conceptes que calia clarificar i simplificar:
Identificar les tipologies (cinc grups) que s’ajusten a la Llei de patrimoni i també s’afegeixen els nous punts de vista en els quals hi considerem la protecció ambiental i paisatgística.
Definir les categories de protecció.
Establir els nivells de protecció que pot tenir un bé protegit. Cal aclarir que aquest fet és independent de la seva catalogació i descatalogació que ja fa la Direcció General de Cultura de manera independent. Això es fa amb la declaració de l’entorn de protecció, que deriva del bé que acompanya, és a dir, no és un tràmit independent sinó que s’aproven conjuntament. També es pot incloure com a objecte de protecció el subsòl, tant del bé o conjunt com de l’entorn.
Proporcionar criteris per a la protecció dels béns mitjançant el planejament que permetin disposar d’uns plans més eficients

La via urbanística, regulada pel TRLUC, permet, a través dels catàlegs de béns protegits, la protecció de tot el patrimoni del terme municipal; a diferència de la via sectorial, en què la catalogació es fa individualitzada per a cada bé, seguint els procediments establerts a l’LPCC o altra legislació sectorial.

El planejament general d’un municipi pot preveure la formulació d’un Pla especial de protecció (en endavant PEP), que abasti la totalitat del terme per concretar i ampliar els elements a protegir, establint les condicions de conservació e intervenció. Prèviament a la confecció del catàleg de béns a protegir, es recomana elaborar un inventari exhaustiu per identificar els elements amb un possible valor; del qual en sorgirà la diagnosi i el reconeixement dels elements a protegir.

L’inventari ha de constituir la base científica prèvia a la formació d’un catàleg de béns protegits, adaptat a la realitat del municipi en qüestió. Aquest inventari pot ser elaborat pel municipi, per l’equip tècnic o per l’Administració pública en què delegui.

web