El Govern aprova els currículums dels títols de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics i de grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació

web

Grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació
 
Pel que fa al currículum del títol de formació professional de grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació, la durada d’aquest cicle de grau mitjà és de 2.000 hores i s’inscriu dins la família professional d’Edificació i obra civil. La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant terres, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades. També inclou la col·locació de plaques o làmines, l’aplicació de revestiments continus, i la pintura de superfícies -complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.
El currículum incorpora continguts relatius a la utilització de nous materials i de prefabricats i a la construcció d’infraestructures intel·ligents -en què els serveis prenen una importància creixent-, aportant solucions per millorar el confort dels usuaris. Les normatives d’aplicació en el sector exigeixen que la qualitat estigui present en cadascuna de les fases del procés constructiu i que aquest segueixi un model de desenvolupament sostenible que eviti la degradació del medi ambient. D’altra banda, les tecnologies de la informació i de la comunicació s’incorporaran a totes les fases dels processos de construcció mitjançant la utilització de programes informàtics integrats.
Les principals ocupacions que podran exercir els titulats seran, entre d’altres, les de cap d’equip de revestiments amb pastes i morters, personal col·locador de revestiments continus de façanes, personal d’enrajolat, personal instal·lador de falsos sostres, personal col·locador de moqueta, personal de pintura i/o empaperat i personal de pintura d’interiors.