ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA-dilluns 25 d’abril de 2022

En data 25 d’abril de 2022 se celebra de forma presencial i telemàtica l’Assemblea General Ordinària de l’AADIPA i es prenen els següents acords:

 • Es posa en coneixement de totes les activitats dutes a terme per l’agrupació en el primer trimestre de l’any 2022 i el darrer de l’any 2021. Finalment, es mencionen algunes iniciatives a dur a terme en els futurs propers mesos.
 • Per raons de causes major la tresorera de l’agrupació, Marta Urbiola, no pot assistir a l’assemblea i delega en el secretari de l’Agrupació la presentació del balanç de l’any 2021.
  S’informa a l’assemblea que existeixen discrepàncies entre els números que disposa l’AADIPA, que donen un resultat positiu per l’agrupació, i les dades facilitades pels responsables de la
  comptabilitat del Col∙legi d’Arquitectes.
  S’informa que s’està treballant amb el COAC per aclarir les diferències entre les parts. S’anuncia que en els propers dies, un cop s’hagin resolt les diferències entre les parts es farà arribar el tancament comptable a tots els agrupats per a la seva aprovació.
 • Els arquitectes Ana Chust i Dídac Gordillo, directors del XLIVè Curset: PATRIMONI CUSTODIAT. Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació, fan la presentació del balanç final de com van
  transcorre les jornades, les visites, la publicació, viatges i la resta d’activitats lligades al Curset.
  També, a petició d’un dels agrupats, es fa un reflexió d’allò que en l’ambit acadèmic ha aportat el Curset.
 • Es dur a terme l’elecció ordinària de càrrecs de la Junta Directiva. Només es presenta un candidat per cada càrrec i en virtut de l’article 24 del reglament de l’AADIPA són proclamats els següents candidats sense necessitat de votació:
  ‐ President Antoni Vilanova
  ‐ 2 vocals Demarcació de Barcelona Francesc Rafat, Alessandro Scarnato
  La candidatura de la demarcació de Lleida roman deserta perquè no s’ha presentat cap candidat.
 • Es fa renovació del càrrec de coordinadora de la pàgina web i gestió de les xarxes socials.
  L’únic candidat que es presenta és Marta Rosell, que és escollida i defensa la seva candidatura via telemàtica.
  Des de la Junta s’agraeix la tasca duta a terme durant tants anys per la coordinadora sortint, Clàudia Sanmartí.
 • Marc Aureli Santos, director de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, fa una exposició de la nova política de l’Ajuntament de Barcelona davant la gestió del patrimoni arquitectònic a la ciutat i enumera el principal canvi de criteri.
  Entre els assistents a l’assemblea es demana si aquests canvis tindran un augment d’assignació pressupostària a l’ajuntament, cosa que es confirma, i es fa una petició de millor implantació de la il∙luminació dels carrers i els senyals perquè això no afecti a l’observació de l’arquitectura de la cuitat.
 • Les directores del XLVè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER A FONS, Gemma Serch i Clàudia Sanmartí, arquitectes, fan la presentació de l’estat dels treballs d’organització de les jornades. Expliquen com s’organitzaran temàticament cada un dels dies de Curset i com es compararà les obres emblemàtiques de Domènech i Montaner amb edificis anàlegs construïts a la mateixa època a la resta d’Europa.
  Anuncien l’organització de dues visites per conèixer l’obra de Domènech als municipis de Canet de Mar i Reus.
 • En el torn de precs i preguntes, el president de l’agrupació, Antoni Vilanova, comunica que, havent fet la consulta prèvia a l’Assessoria Jurídica de COAC, totes aquelles candidatures que es presenten a les pròximes eleccions del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya, i que així ho desitgin, podran presentar les seves propostes davant de l’AADIPA.

  Un dels agrupats demana que s’apliqui una rebaixa de la quota de l’agrupació pels arquitectes jubilats, i es respon que es debatrà a la propera Junta per veure si és assumible pressupostàriament.

  Durant l’assemblea també es fa la petició del fet que les Juntes de l’AADIPA puguin celebrar‐se de manera itinerant a totes les demarcacions.

  Es pregunta quina va ser la implicació de l’AADIPA en la XI Trobada APSAT bianual de la Pedra Seca i l’arquitectura tradicional, i s’informa que es va fer difusió entre els agrupats de les jornades i es va emplaçar a tots ells al fet que hi participessin enviant comunicacions. Igualment, s’informa que el contacte amb l’Associació de la pedra seca passa de mans del vocal, Jordi Morros, a la vocal de les Terres de l’Ebre, Cinta Masdeu.