100323-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Dimarts 23 de març 2010, a les 18:00

Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

 
ORDRE DEL DIA DEFINITIU

  
1. Memòria d’activitats i informe de gestió de la Junta Directiva del 2009.

2. Informe econòmic i aprovació de la liquidació de 2009, si s’escau.

3. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva:

    President i dos vocals de la Demarcació de Barcelona

4. XXXIIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2009)

   Balanç del desenvolupament a càrrec del seu director, Josep M Fortià.

5. XXXIIIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2010)

   Informe dels treballs de preparació a càrrec de la seva directora Carme Riu Canal, .

6. Suggeriments, precs i preguntes.