Subvencions de la Generalitat de Catalunya per obres de restauració

CMC/1193/2010, de 31 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural, corresponents al bienni 2010-2011

Objectiu de els subvencions: contribuir econòmicament durant un període biennal a l’execució d’obres de consolidació o restauració (projectes inclosos) en immobles situats a Catalunya, protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional (BCIN) o béns culturals d’interès local (BCIL), que compleixin els requisits establerts a les bases que regeixen la concessió d’aquestes subvencions.

L’execució de les obres esmentades s’ha de realitzar durant el bienni objecte de la convocatòria (2010-2011) i, en tot cas, han d’acabar abans del 30 de novembre del segon any.

Destinataris
– Els ens locals i els ens que en depenen i les seves entitats participades.
– Persones físiques.
– Fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
– Agrupacions de persones físiques o d’entitats privades esmentades sense personalitat jurídica.
– Comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme les actuacions objecte d’aquesta subvenció i no tinguin finalitat de lucre.

Per veure les bases i més informació, consulteu amb la pàgina web

El període de presentació s’acaba el 22 de maig de 2010