100518-Jornada sobre la calç, Lleida

2000-06_01JORNADA SOBRE L’APROXIMACIÓ ALS RESULTATS DEL TREBALL DE RECERCA ENVERS EL COMPORTAMENT DE LA CALÇ EN EL CONTEXT DELS MATERIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA

Activitat de l’AADIPA  que tindrà lloc del dimarts 18 de maig de 2010, organitzada per la vocal de Lleida, Mercè Manonelles.

Dins de les activitats del Consorci Lleidatà de Control, l’ITL està duent a terme (per encàrrec dels Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya) una recerca sobre els usos de la calç en la construcció, a partir d’analítiques i assaigs de diverses cases comercials que oferten calç. La investigació vol servir per donar eines pràctiques als professionals que vulguin aplicar aquests productes en les seves obres. Aquesta jornada vol oferir un avanç dels resultats que s’estan obtenint en la recerca.

Una branca d’investigació està centrada en la resistència dels morters de calç, assajant dossificació amb sorra neta, i adherència dels revestiments, que expilcarà en Carles Labernia.

L’altra branca està centrada en la terra millorada amb calç, per fer morters i formigons variant el tipus de terra i de calç, que explicarà en Melitó Camprubí (suplint el responsable del Laboratori de la Diputació de Lleida, Manel Consola, que no podrà assistir). Es parlarà d’edificació i paviments amb Terra Millorada amb Calç (Calç viva, Calç hidratada, Calç hidràulica, Estudi i dosificació de les terres) i d’edificació amb fang: l’experiència de Torre Vicens.

2000-05_02Ager

Data: 18 de maig de 2010

Hora: 17:30

Lloc: Canyeret, 2 25007 Lleida

Inscripció gratuïta  (cal formalitzar-la abans del dilluns 17-05-2010)