SESSIÓ INFORMATIVA. IMPULS A LA REHABILITACIÓ

Informar de les novetats legislatives estatals que tenen com a objectiu principal impulsar la rehabilitació i la recuperació econòmica, així com els canvis normatius que se’n deriven.

Donar a conèixer les eines mínimes necessàries per aplicar el nou RD de Certificació d’eficiència energètica dels edificis i, de forma particular, als edificis existents.
En aquest context es presentarà la càpsula de “Certificació energètica en edificis existents” elaborada des del COAC, al mateix temps que, amb la finalitat de formar part del llistat d’arquitectes certificadors -sol·licitat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)- s’informarà del procediment que caldrà seguir per pertànyer al mateix.

Sr. Lluís Comerón, il·lustre degà Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Sra. Anna Casas, arquitecta. Docent Escola Sert

La jornada disposarà de retransmissió via streaming.

Data: dimarts 21 de maig de 2013
Lloc:
Plaça Nova, 5 08002 Barcelona
Hora:
10:00