AAEPFC Monogràfic: Tractament d’humitats

La finalitat d’aquesta jornada és analitzar les causes de l’aparició de diferents patologies amb un origen comú, la humitat, i donar possibles solucions a aquests problemes.

Les eflorescències, disgregacions, condensacions interiors, verdets, embutllofaments de pintura, olors, deteriorament de les façanes, etc, són problemes d’humitats originades per molt diverses causes però, generalment, en construcció es poden resumir en:

• Absència o mala protecció hidròfuga de les façanes.
• Nul·la permeabilitat al vapor dels recobriments (pintures de façana o interiors no transpirables, etc).
• Absència d’impermeabilització en les parets exteriors abans dels reblerts amb terra, tant per cobrir com per fer zones enjardinades.
• Defectes estructurals en les juntes exteriors de trobada entre els i parets, o mal segellat en la col·locació de finestrals amb terrasses.

S’exposaran els diferents tipus d’humitats i les seves solucions:

• Humitats ascendents o per remunta capil·lar.
• Humitats per filtració o humitats laterals.
• Humitats per condensació (paret freda).

Data: 10/06/2013
Lloc: Altell COAC Plaça Nova, 5 Barcelona
Horari:19:30 h. a 21:00 h
Inscripció:
20-0€(veure web)