140325-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AADIPA

Data: dimarts 25 de març de 2014
Hora:
a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1.   Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2013.

2.   Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2013, si s’escau.

3.  Renovació de quatre càrrecs de la Junta Directiva d’entre les candidatures presentades:

–   President/a:

Candidatura única: Antoni Vilanova.

–   Dos vocals de la Demarcació de Barcelona:

Candidatura 1: Ramon Calonge

Candidatura 2: Manuel Julià.

Candidatura 3: Núria Oms.

Candidatura 4: Alfred Pastor.

–   Vocal de la Demarcació de Tarragona:

Candidatura única: Núria Anguera.

4.   Resolució de la convocatòria de la plaça de Coordinador/a de la pàgina web de l’AADIPA d’entre les candidatures presentades:

–   Coordinador/a de la pàgina web:

Candidatura única: Clàudia Sanmartí.

5.   Presentació del balanç final del XXXVIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. VALORS PATRIMONIALS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Conflictes i solucions (2013), a càrrec del seu director, el Dr. Arquitecte Josep Lluis González Moreno-Navarro.

6. Informació sobre l’estat de l‘organització del XXXVIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. PATRIMONI SACRE: permanent innovació (2014), a càrrec del seu director, el Dr. Arquitecte Ricardo Gómez Val.

7.   Informació sobre les darreres accions empreses en relació al PREMI EUROPEU AADIPA d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, a càrrec dels membres de la Comissió Organitzadora: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal.

8. Informació sobre el desenvolupament del conveni entre AADIPA-COAC i l’Associació Col·lectiu Patrimoni en relació al Projecte GRETA, a càrrec d’Anna Albó Riera, membre del Consell Rector de GRETA en representació de l’AADIPA.

9.  Informació sobre les gestions realitzades en relació de la representació de l’AADIPA a l’assemblea del COAC i propostes de futur, a càrrec dels membres representants.

10. Informació sobre el nou web del COAC i l’encaix de l’AADIPA en aquest nou marc. Presentació de l’estat actual del buidat dels informes dipositats a l’arxiu de l’agrupació.

11. Suggeriments, precs i preguntes.

S’adjunten els currículums corresponents a les candidatures rebudes quant a la renovació de càrrecs. Els membres numeraris de l’agrupació que, no podent assistir personalment a l’Assemblea, desitgin delegar el seu vot en un altre agrupat, poden fer-ho mitjançant la butlleta de delegació de vot, que haurà de ser presentada per l’agrupat delegat a l’inici de l’Assemblea. Si així ho desitgeu, podeu consultar el Reglament de l’agrupació.