CONVOCATÒRIA PER A LA REDACCIÓ D’UN INFORME SOBRE L’INTERÈS PATRIMONIAL DE L’ANTIC HOTEL DE LA COLÒNIA PUIG DE MARGANELL

L’Ajuntament de Marganell ha sol·licitat a l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) la redacció d’un informe que avaluï l’interès patrimonial de l’edifici de l’Antic Hotel de la Colònia Puig.

El POUM de Marganell estableix un marc clar pel que fa a la protecció del bé i, fins i tot, a l’admissibilitat teòrica d’usos, que deixa oberta l’opció de recuperar el bé patrimonial amb la formulació de noves opcions funcionals. No obstant això, l’edificació està experimentant un creixent procés d’obsolescència física fruit dels agents atmosfèrics, l’absència de manteniment i, darrerament, els actes de vandalisme (incendis, ocupacions temporals, etc.). És aquest fet el que, de manera especial, ha generat una notable preocupació a tots els agents institucionals i privats implicats (el propi Ajuntament de Marganell, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i els mateixos propietaris), sobretot tenint en compte que l’edifici es troba en ple Parc Natural de Montserrat i que la crisi econòmica actual dificulta, evidentment, qualsevol tipus d’actuació.

En aquest marc, l’Ajuntament de Marganell ha considerat convenient i oportú adreçar‐se a l’AADIPA per a sol·licitar la redacció d’un informe que determini el valor patrimonial del conjunt i les seves parts amb la finalitat de que serveixi de referència a l’hora d’encarar futures actuacions, tant si es tracta dels ineludibles treballs previs destinats a garantir la neteja i la seguretat de l’immoble (incloses accions controlades i puntuals d’enderroc) com si són intervencions emmarcades en un projecte de restauració global (consolidació estructural, transformació interior, etc..).

Atesa aquesta petició, l’AADIPA dóna difusió de la convocatòria entre els seus agrupats amb l’objectiu de seleccionar un arquitecte o equip d’arquitectes que elabori aquest informe per a l’Ajuntament de Marganell.

Bases de la convocatòria, on es detallen els requisits necessaris per a presentar-s’hi, la documentació exigida i els criteris de selecció.

BASES_web

La data límit de lliurament de la documentació serà el dijous 20 de novembre de 2014, a les 14:00 hores.

Per a resoldre qualsevol tipus de dubte, podeu contactar amb la secretaria del Departament d’Agrupacions, per telèfon ‐ 93.306.78.28 ‐ o a través del mateix correu electrònic, agrupacions@coac.net