Nova Llei Accessibilitat

El 4 de novembre va sortir publicada al DOGC la  LLEI 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

141104-DOGC-LLEI_ACCESSIBILITAT

La Llei va entrar en vigor l’endemà 5 de novembre, i el Govern l’haurà de desplegar reglamentàriament fins al 5 de novembre de 2016.

Mentrestant, i en el que no contradigui la nova Llei, continua vigent el Codi d’Accessibilitat aprovat per Decret 135/1995.  Els plans, programes i altres instruments de planejament i normes, ordenances i altres disposicions que siguin objecte de revisió abans del desplegament reglamentari abans esmentat s’hi hauran d’adaptar a  les prescripcions de la Llei.

En aquesta nova llei, hi ha un apartat que va referència als béns immobles amb algun tipus de protecció:

Article 16. Edificis amb valor historicoartístic
Els edificis declarats béns protegits com a bé cultural d’interès nacional o inclosos en catàlegs municipals o plans especials de protecció per raó de llur valor historicoartístic particular poden adoptar les solucions alternatives que permetin d’assolir les millors condicions d’accessibilitat possibles sense incomplir la normativa específica reguladora d’aquests béns i han d’incorporar els elements de millorament de l’ús que no n’alterin el caràcter o els valors pels quals van ésser protegits.