20160330-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA

Data: dimecres 30 de març de 2016
Hora: a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1.  Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2015.

2.  Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2015, si s’escau.

3.  Renovació ordinària de tres càrrecs de la Junta Directiva (President/a, dues Vocalies de la Demarcació de Barcelona) i renovació extraordinària de dos càrrecs (Secretaria i Vocalia de la Demarcació d’Ebre). Podeu trobar tota la informació necessària de les candidatures:

–       Presidència: Antoni Vilanova i Omedas.

–       Vocalia de la Demarcació de Barcelona. Vocal 1: Manuel Julià i Macias + cv MJM

–       Vocalia de la Demarcació de Barcelona. Vocal 2: Ana Mª Miguel Quesada.

–       Secretaria: Àlex Grávalos Torner.

–       Vocalia de la Demarcació de l’Ebre:

4.  Renovació ordinària de la plaça de Coordinador/a de la pàgina web de l’AADIPA. Podeu trobar tota la informació necessària de les candidatures en el següent enllaç:

–      Coordinador/a de la pàgina web de l’AADIPA: Clàudia Sanmartí i Martínez

5.  Presentació de la proposta de modificació del Reglament de l’AADIPA per a la seva aprovació per l’Assemblea, si s’escau. Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç: enllaç 3.

6.  XXXVIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. ARQUITECTURA TRADICIONAL: Essència o Forma (2015). Presentació del balanç final, a càrrec dels seus directors, el Dr. Arquitecte Josep M. Fortià i Rius i la Dra. Arquitecta Mónica Alcindor Cuenca.

7.  XXXIXè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. IBÈRIA. ROMA. AL-ÀNDALUS. El fi com a principi (2016). Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels seus directors, en Jordi Segura i Torres i la Núria Corbella i Sala, arquitectes.

8.  XLè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. CURSET AADIPA.(nom pendent de consensuar en Assemblea) (2017). Propostes per a l’elecció del tema de la 40ena edició del Curset.

9.   Premi AADIPA, 3a edició prevista per 2017. Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels membres de la comissió organitzadora, Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano i Jordi Portal. Aprovació de la modificació del reglament del Premi Europeu Aadipa, si s’escau.

10.  Casa Ugalde

11.  Suggeriments, precs i preguntes