ASSEMBLEA GENERAL DEL COAC/ BARCELONA, 27 DE MAIG DE 2010

ASSISTENTS DEL GRUP D’AADIPA:

– Josep Antoni Navarro Cossío / cap de llista Barcelona
– Núria Laplaza i Faidella / cap de llista Lleida
– Mercé Manonelles i Montero
– Xavier Solans i Lugones
– Gerard Fontanals i Clop.
– Josep Maria Fortià Rius / cap de llista Girona
Rosa Maria Cánovas Göller

Aquesta és la última Assemblea de l’antic mandat i malgrat això, els representants són els nous, sortits de les eleccions del 4 de maig. És doncs una assemblea amb Junta vella i representants nous, el que suposa una situació anòmala però els Estatuts així ho preveuen i ningú ha proposat encara la modificació d’aquest punt.

– INFORME ECONÒMIC DEL TRESORER DEL COAC I DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

El Tresorer, Josep Maria Gutierrez, exposa la situació econòmica del Col.legi en les seves diferents Demarcacions, que és molt crítica en general. En aquest temps de forta recessió econòmica ha calgut fer una ampliació del pressupost per tal de fer front a les idemnitzacions al personal que s’ha acomiadat.
Els drets d’intervenció han caigut del 68% del total de l’economia del COAC al 53% i per contra la quota anual, que representava el 13% ha augmentat fins el 25%. El dèficit real a finals del 2009 és de 1.242.000 euros. A nivell dels diferents serveis de la casa, la revista Quaderns, Arquitasa i OCTSA arrosseguen pèrdues molt importants. Caldrà en el futur immediat replantejar aquests serveis.
A finals del 2009 el personal del COAC és de 195 persones, moltes d’elles en contractes pendents de revisió.
Es procedeix a la votació de la liquidació del pressupost El grup d’AADIPA hem decidit abstenir-nos ja que es vota la liquidació d’un pressupost que no varem votar. Es pot dir que decidim no avalar una situació incoherent per naturalesa i és que una nova Assemblea aprovi la liquidació del pressupost del mandat anterior.
El resultat de la votació és de 49 abstencions, 101 vots afirmatius i 1o vots en contra. La liquidació del pressupost del 2009 queda doncs aprovada.

– DISCURS DEL NOU DEGÀ SOBRE EL NOU PLANTEJAMENT DEL COAC

El Degà exposa que estem en un moment crític per el col.lectiu, en el que fins i tot es podria parlar de “per què no es tanca el Col.legi” i quina és la vocació futura de la institució.
En aquest sentit, la funció del projecte és la de defensar els interessos del col.lectiu : promoció de la bona arquitectura, promoció de la ciutat i les bones pràctiques urbanes, difusió dels concursos i elaboració de fitxes tècniques de compliment de normatives.
Fins ara el Col.legi ha estat una “gran màquina de visar banal amb llaços ( Cultura, serveis,…) que la fan acceptable per tothom”.
Actualment les contribucions al COAC són molt desiguals doncs hi ha un col.lectiu importants d’arquitectes que no visen.

La situació actual planteja alhora un problema i una magnífica oportunitat de repensar el COAC com a institució. Fins ara la situació era cómoda per al col.legiat però tenia dos greus defectes:la distància entre Col.legi i col.legiat i entre el Col.legi i amplis sectors de la societat. Es seguia el patró Individu- Estat ( Drets d’Intervenció=Expoli i normes incompreses ).

A partir d’ara està molt clar que tots els serveis han de ser autosostenibles i no poden dependre del Visat, a la manera del que està passant ja a l’Escola Sert.

Quina és doncs l’Essència del Col.legi?

1. Garantir l’accés dels arquitectes als serveis, en bones condicions económiques i de prestació. Això es pot fer de diferents maneres: subcontractant, mitjançant gestió externa,…
2. Projecció i compromís social. Representació pública dels arquitectes.
3. Voluntat de promoure l’associacionisme, en forma d’agrupacions, equips de treball,…
4. El COAC com el nostre Museu: Arxiu històric, biblioteca, publicacions, activisme cultural,…

Quin és l’àmbit del Col.legi?
D’un total de 15.000 arquitectes, 2.000 visen sovint, 5.000 visen poc, 5.000 no visen i 3.000 no estàn col.legiats. Es pot pensar en captar uns 10.000 “col.legiats externs”, ciutadans o professionals no arquitectes que volen participar en activitats o exposicions del Col.legi.

Els representants actuals tenen un compromís amb un Canvi col.legial històric. En els quinze mesos que ara venen cal evitar el perill de la desaparició del COAC i elaborar uns Estatuts nous. En els dos anys i mig restants d’aquesta legislatura es pot fer una feina d’operativa i dialèctica.

– TORNS DE VEU PER CADA GRUP: INTERVENCIÓ DEL GRUP D’AADIPA.

El cap del nostre grup, Antoni Navarro, exposa les nostres línies d’actuació en les Assemblees; el que serà el nostre full de ruta i que es condensa en els següents punts, ja explicats en el nostre programa electoral:
– Ser presents en els órgans de decisió del COAC participant en les Juntes de Govern tant dels organs centrals com de les Demarcacions.
– Creació d’una Oficina del Patrimoni estudiant aquelles vies de finançament mixte o esponsorització privada que siguin més adients.
– Nomenament dels representants a les Comissions Territorials de Patrimoni a partir de proposta de l’AADIPA entenent que dins el Col.legi és l’agrupació d’experts en intervencions en el Patrimoni.
– Creació d’una plataforma per tal d’adaptar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE ) als edificis històrics i amb un grau de protecció a nivell patrimonial.
– Creació d’una nova modalitat de “Intervencions en el Patrimoni” en els Premis d’Arquitectura que convoca el Col.legi en els diferents àmbits territorials com a la demarcació de Girona o al Vallès.
– Obertura d’espai físic a les demarcacions reservat a zona per treball, reunions o arxiu de l’Agrupació entenent que això no ha de suposar cap increment de la despesa ni de personal.
– Potenciació dins la programació dels cursos de l’Escola Sert d’una línia de treball per formació en qüestions relacionades amb els Plans especials de Patrimoni o les tècniques de la intervenció concreta en els edificis històrics.
Es tanca la sessió després de les intervencions dels diferents grups. El nou degà insisteix que cal buscar el consens aquests moments d’un nou encaix del Col.legi i que cal treballar entre tots per preparar els temes de debat a la propera Assemblea que serà probablement el mes de setembre.