CONCLUSIONS XLIè Curset CAMINS D’AIGUA: RESTAURACIÓ I ÚS DEL PATRIMONI HIDRÀULIC

 

La XLIè edició de les Jornades Internacionals d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic de l’AADIPA han resultat un èxit pel que fa a l’interès generat per la temàtica del Curset, i tal i com posa de manifest l’elevat nombre d’assistents, tant al propi Curset com a les diverses activitats complementàries.

Creiem que també s’han assolit molt satisfactòriament els objectius que ens vàrem fixar en la proposta de Curset, entre els quals:

– La posada en valor del patrimoni hidràulic.
– Divulgar les activitats i eines de coneixement del mateix.
– Debatre la problemàtica de la seva gestió i utilització.
– Donar a conèixer els criteris i les intervencions per a la seva restauració.
– Difondre el comportament i patologies dels seus materials constructius.

Així mateix, la gran diversitat de casos d’estudi exposats en el Curset ha resultat molt enriquidora, assolint-se per tant l’objectiu d’il·lustrar suficientment la gran diversitat de projectes que engloba l’eti­que­ta “patrimoni hidràulic”; diversitat que ha requerit classificar-los i agrupar-los en blocs temàtics segons l’ús primordial per fer-los més entenedors de cara al públic, tal i com s’ha explicat en el programa. L’opinió recollida entre el públic respecte a la varietat de temes i la seva classificació ha estat molt positiva.

En el mateix sentit, també s’ha posat de manifest la conveniència de la complementarietat entre les ponències del Curset, les visites tècniques de dijous i diumenge, les visites al territori durant l’any, el viatge i l’exposició. Aquesta complementarietat ha fet possible recollir més casos d’estudi en el conjunt del Curset, i alhora fer possibles formes diferents de divulgació segons les casuístiques de cada cas concret.

Igualment, el Curset ha reafirmat un any més la seva vocació internacional, tant per mitjà de diverses po­nèn­cies com gràcies al viatge. L’elevada assistència als dos esdeveniments confirma aquest punt i que referma les idees de diversitat i complementarietat dels casos estudiats en el Curset abans  exposades.

A més, és important posar de relleu la repercussió mediàtica del Curset, tant a través dels mitjans propis de l’AADIPA i el COAC, com en els mitjans de comunicació foranis, com ara l’entrevista de gairebé 30 minuts a Catalunya Radio i la ponència a l’empara de les jornades del MUHBA a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova de Barcelona.

Finalment, és imprescindible agrair el suport donat al XLIè Curset per part de les diverses Administracions i Empreses col·laboradores (moltes de les quals ja han donat suport al Curset al llarg de les edicions anteriors), sense les aportacions de les quals el Curset no seria possible.

 

Maria Llinàs i Jaume Busquets
Directors del XLIè Curset

Camins d'aigua