ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 29 d’abril de 2019

Assemblea General Ordinària, celebrada el dilluns 29 d’abril de 2019


ORDRE DEL DIA

   1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2018.
   2. Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2018, si s’escau.
   3. Renovació ordinària de set càrrecs de la Junta Directiva:
    Secretari/a: Àlex Grávalos
    Tresorer/a: Marta Urbiola
    Vocalia de la Demarcació de Barcelona: Jordi Morros
    Vocalia de la Demarcació de l’Ebre: Cinta Masdeu
    Vocalia de la Demarcació de Girona: Anna Albó
    Vocalia de la Demarcació de Lleida: candidatura deserta
    Vocalia de la Demarcació de Tarragona: Patricia Rodríguez.
   4. XLIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. CAMINS D’AIGUA. Restauració i ús del patrimoni hidràulic (2018). Presentació del balanç final, a càrrec dels seus directors Jaume Busquets i Maria Llinàs.
   5. XLIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC EDUCATIU (2019). Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec de la seus directora Mariona Genís i Judit Taberna, arquitectes.
   6. Suggeriments, precs i preguntes