ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA-20 d’abril de 2021

En data 20 d’abril de 2021 es celebra de manera virtual, per causes de salut pública,
l’Assemblea General Ordinària de l’AADIPA i es prenen els següent acords:

1‐ Es posa en coneixement de totes les activitats dutes a terme per l’agrupació en el primer trimestre de l’any 2021.
Finalment es mencionen algunes iniciatives a dur a terme en els futurs propers mesos.

2‐ La tresorera de l’agrupació, Marta Urbiola, presenta el balanç de l’any 2020 que dona un resultat positiu

3‐ Es dur a terme la elecció ordinària de càrrecs de la Junta Directiva. Només es presenta un candidat per cada càrrec i en virtut de l’article 24 del reglament de la AADIPA són proclamats els següents candidats sense necessitat de votació:
 Secretari Àlex Grávalos
 Tresorera Marta Urbiola
 Vocalia de la Demarcació de Barcelona Jordi Morros
 Vocalia de la Demarcació de Ebre Cinta Masdeu
 Vocalia de la Demarcació Tarragona Patrícia Rodríguez
 Vocalia de la Demarcació de Girona Anna Albó
La candidatura de la demarcació de Lleida roman deserta per no haver‐se presentar cap candidat.

4‐ Olga Correa, directora del Curset XLIIIè Curset PAISSATGES INDUSTRIALS, fa el balanç final del Curset. A petició de l’agrupat Dídac Gordillo, i prèvia aprovació per votació de l’assemblea, s’amplia el contingut de les explicacions sobre l’estat final Curset i es demana a la
directora que doni explicacions detallades sobre el paper que han tingut els colꞏlaboradors de la direcció a nivell de tasques desenvolupades, temps invertit i honoraris rebuts.

5- Es posa en coneixement de l’assemblea que durant l’any 2023 es commemorarà els cent any de la mort de l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner. Diverses entitats i administracions preparen actes per aquets any Domènech i Montaner.
Per tal d’afegir-se a aquesta iniciativa, la Junta proposa fixar el tema del proper XLVè Curset en la figura de l’arquitecte modernista i convida al agrupats a presentar propostes de direcció en aquest sentit, esdevenint el Curset el tret de sortida de l’any Domènech i Montaner.

6‐ Els directors de del XLIVè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic PATRIMONI CUSTODIAT, els arquitectes Ana Chust i Dídac Gordillo, donen expilacions de l’estat de les tasques d’organització.

7. Suggeriments, precs i preguntes