Assemblea General Ordinària – Maig 2024

El proper dijous 16 de maig de 2024, a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18 hores en segona tindrà lloc a la Sala Mirador del COAC (Plaça Nova, 5, 8a planta, Barcelona) l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA).

L’ordre del dia:

1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2024.

2. Presentació de l’informe econòmic i, aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 2023.

3. XLVIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Presentació de l’estat dels treballs d’organització “Coderch i l’Avantguarda Catalana” a càrrec dels directors Xavier Llobet i Eva Jiménez, arquitectes.

4. XLVIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Elies Rogent. Presentació del balanç final, a càrrec dels seus directors Jordi Rogent i Dídac Gordillo, arquitectes.

5. Presentació de la coordinadora de les xarxes socials de l’AADIPA.

6. Renovació ordinària de càrrecs de la Junta Directiva:
– President/a
– 2 Vocals Demarcació de Barcelona
– Tresorer/a (eleccció extraordinària per ser càrrec vacant)
– 1 Vocal Demarcació de Lleida (elecció extraordinària per ser una vocalia vacant)
– 1 Vocal Demarcació de Tarragona (elecció extraordinària per ser una vocalia vacant)

Candidatures rebudes:

– PRESIDENT
1) Josep Maria Boronat
2) Josep Maria Fortià

– 2 VOCALS BARCELONA
1) Alessandro Scarnato
2) Marta Urbiola

– TRESORER
1) Jordi Galtés

– VOCAL DEMARCACIÓ DE LLEIDA
No s’ha rebut cap candidatura

– VOCAL DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
1) Jordi Segura

7. Suggeriments, precs i preguntes.